دلم میخواد...

دلم میخواد سواراین بالن باشم.خیال باطل

پرواز کنم وبرم یه جایی.متفکر

جایی که هیچ کس نمی دونه.از خود راضی

فقط خودم می دونم!چشمک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

/ 0 نظر / 9 بازدید